ASK BRAHMA

Get answers for your questions

Rudram Telugu
  Clicks: 0

రుద్రకవచమ్ ( స్కందపురాణ ) || అథ శ్రీ రుద్రకవచమ్ || ఓం అస్య శ్రీ రుద్ర కవచ స్తోత్ర మహా మంత్రస్య, దూర్వాసఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః త్ర్యంబక రుద్రో దేవతా హ్రామ్ బీజమ్ శ్రీమ్ శక్తిః హ్రీమ్ కీలకమ్; మమ మనసోభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || హ్రామిత్యాదిషడ్బీజైః షడంగన్యాసః || || ధ్యానమ్ || శాంతమ్ పద్మాసనస్థమ్ శశిధరమకుటమ్ పంచవక్త్రమ్ త్రినేత్రమ్ శూలమ్ వజ్రంచ ఖడ్గమ్ పరశుమభయదమ్ దక్షభాగే మహన్తమ్ | నాగమ్ పాశమ్ చ ఘంటామ్ ప్రళయ హుతవహమ్ సాంకుశమ్ వామభాగే నానాలంకారయుక్తమ్ స్ఫటికమణినిభమ్ పార్వతీశమ్ నమామి || || దూర్వాస ఉవాచ || ప్రణమ్య శిరసా దేవమ్ స్వయంభు పరమేశ్వరమ్ | ఏకమ్ సర్వగతమ్ దేవమ్ సర్వదేవమయమ్ విభుమ్ | రుద్ర వర్మ ప్రవక్ష్యామి అంగ ప్రాణస్య రక్షయే | అహోరాత్రమయమ్ దేవమ్ రక్షార్థమ్ నిర్మితమ్ పురా || అథ రుద్ర కవచమ్ రుద్రో మే చాగ్రతః పాతు పాతు పార్శ్వౌహరస్తథా | శిరోమే ఈశ్వరః పాతు లలాటమ్ నీలలోహితః || నేత్రయోస్త్ర్యంబకః పాతు ముఖమ్ పాతు మహేశ్వరః | కర్ణయోః పాతు మే శంభుః నాసికాయామ్ సదాశివః || వాగీశః పాతు మే జిహ్వామ్ ఓష్ఠౌ పాత్వంబికాపతిః | శ్రీకణ్ఠః పాతు మే గ్రీవామ్ బాహో చైవ పినాకధృత్ || హృదయమ్ మే మహాదేవః ఈశ్వరోవ్యాత్ స్సనాన్తరమ్ | నాభిమ్ కటిమ్ చ వక్షశ్చ పాతు సర్వమ్ ఉమాపతిః || బాహుమధ్యాన్తరమ్ చైవ సూక్ష్మ రూపస్సదాశివః | స్వరంరక్షతు మేశ్వరో గాత్రాణి చ యథా క్రమమ్ || వజ్రమ్ చ శక్తిదమ్ చైవ పాశాంకుశధరమ్ తథా | గణ్డశూలధరాన్నిత్యమ్ రక్షతు త్రిదశేశ్వరః || ప్రస్తానేషు పదే చైవ వృక్షమూలే నదీతటే | సంధ్యాయామ్ రాజభవనే విరూపాక్షస్తు పాతు మామ్ || శీతోష్ణా దథకాలేషు తుహినద్రుమకంటకే | నిర్మనుష్యే సమే మార్గే పాహి మామ్ వృషభధ్వజ || ఫలశృతి ఇత్యేతద్ద్రుద్రకవచమ్ పవిత్రమ్ పాపనాశనమ్ | మహాదేవ ప్రసాదేన దూర్వాస మునికల్పితమ్ | మమాఖ్యాతమ్ సమాసేన నభయమ్ తేనవిద్యతే | ప్రాప్నోతి పరమ ఆరోగ్యమ్ పుణ్యమాయుష్యవర్ధనమ్ విద్యార్థీ లభతే విద్యామ్ ధనార్థీ లభతే ధనమ్ | కన్యార్థీ లభతే కన్యామ్ నభయ విన్దతే క్వచిత్ | అపుత్రో లభతే పుత్రమ్ మోక్షార్థీ మోక్ష మాప్నుయాత్ | త్రాహి త్రాహి మహాదేవ త్రాహి త్రాహి త్రయీమయ | త్రాహిమామ్ పార్వతీనాథ త్రాహిమామ్ త్రిపురంతక పాశమ్ ఖట్వాంగ దివ్యాస్త్రమ్ త్రిశూలమ్ రుద్రమేవచ | నమస్కరోమి దేవేశ త్రాహిమామ్ జగదీశ్వర | శత్రు మధ్యే సభామధ్యే గ్రామమధ్యే గృహాన్తరే | గమనేగమనే చైవ త్రాహిమామ్ భక్తవత్సల | త్వమ్ చిత్వమాదితశ్చైవ త్వమ్ బుద్ధిస్త్వమ్ పరాయణమ్ | కర్మణామనసా చైవ త్వంబుద్ధిశ్చ యథా సదా | సర్వ జ్వర భయమ్ ఛిన్ది సర్వ శత్రూన్నివక్త్యాయ | సర్వ వ్యాధినివారణమ్ రుద్రలోకమ్ సగచ్ఛతి రుద్రలోకమ్ సగచ్ఛత్యోన్నమః || || ఇతి స్కందపురాణే దూర్వాస ప్రోక్తమ్ రుద్రకవచమ్ సంపూర్ణమ్ || సదాశివోం |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః'