ASK BRAHMA

Get answers for your questions

Shani Chalisa Telugu


దోహా
జయ గణేశ గిరిజా సువన మంగల కరణ కృపాల .
దీనన కే దుఖ దూర కరి కీజై నాథ నిహాల ..

జయ జయ శ్రీ శనిదేవ ప్రభు సునహు వినయ మహారాజ .
కరహు కృపా హే రవి తనయ రాఖహు జనకీ లాజ ..

జయతి జయతి శనిదేవ దయాలా . కరత సదా భక్తన ప్రతిపాలా ..
చారి భుజా తను శ్యామ విరాజై . మాథే రతన ముకుట ఛబి ఛాజై ..

పరమ విశాల మనోహర భాలా . టేఢీ దృష్టి భృకుటి వికరాలా ..
కుండల శ్రవణ చమాచమ చమకే . హియే మాల ముక్తన మణి దమకై ..

కర మేం గదా త్రిశూల కుఠారా . పల బిచ కరైం అరిహిం సంహారా ..
పింగల కృష్ణో ఛాయా నందన . యమ కోణస్థ రౌద్ర దుఖ భంజన ..

సౌరీ మంద శనీ దశ నామా . భాను పుత్ర పూజహిం సబ కామా ..
జాపర ప్రభు ప్రసన్న హవైం జాహీం . రంకహుఀ రావ కరైం క్శణ మాహీం ..

పర్వతహూ తృణ హోఇ నిహారత . తృణహూ కో పర్వత కరి డారత ..
రాజ మిలత బన రామహిం దీన్హయో . కైకేఇహుఀ కీ మతి హరి లీన్హయో ..

బనహూఀ మేం మృగ కపట దిఖాఈ . మాతు జానకీ గఈ చురాఈ ..
లషణహిం శక్తి వికల కరిడారా . మచిగా దల మేం హాహాకారా ..

రావణ కీ గతి-మతి బౌరాఈ . రామచంద్ర సోం బైర బఢాఈ ..
దియో కీట కరి కంచన లంకా . బజి బజరంగ బీర కీ డంకా ..

నృప విక్రమ పర తుహిం పగు ధారా . చిత్ర మయూర నిగలి గై హారా ..
హార నౌంలఖా లాగ్యో చోరీ . హాథ పైర డరవాయో తోరీ ..

భారీ దశా నికృష్ట దిఖాయో . తేలహిం ఘర కోల్హూ చలవాయో ..
వినయ రాగ దీపక మహఀ కీన్హయోం . తబ ప్రసన్న ప్రభు హ్వై సుఖ దీన్హయోం ..

హరిశ్చంద్ర నృప నారి బికానీ . ఆపహుం భరేం డోమ ఘర పానీ ..
తైసే నల పర దశా సిరానీ . భూంజీ-మీన కూద గఈ పానీ ..

శ్రీ శంకరహిం గహ్యో జబ జాఈ . పారవతీ కో సతీ కరాఈ ..
తనిక వోలోకత హీ కరి రీసా . నభ ఉడి గయో గౌరిసుత సీసా ..

పాండవ పర భై దశా తుమ్హారీ . బచీ ద్రౌపదీ హోతి ఉఘారీ ..
కౌరవ కే భీ గతి మతి మారయో . యుద్ధ మహాభారత కరి డారయో ..

రవి కహఀ ముఖ మహఀ ధరి తత్కాలా . లేకర కూది పరయో పాతాలా ..
శేష దేవ-లఖి వినతి లాఈ . రవి కో ముఖ తే దియో ఛుడాఈ ..

వాహన ప్రభు కే సాత సుజానా . జగ దిగ్గజ గర్దభ మృగ స్వానా ..
జంబుక సింహ ఆది నఖ ధారీ . సో ఫల జ్యోతిష కహత పుకారీ ..

గజ వాహన లక్శ్మీ గృహ ఆవైం . హయ తే సుఖ సంపత్తి ఉపజావైం ..
గర్దభ హాని కరై బహు కాజా . సింహ సిద్ధకర రాజ సమాజా ..

జంబుక బుద్ధి నష్ట కర డారై . మృగ దే కష్ట ప్రాణ సంహారై ..
జబ ఆవహిం ప్రభు స్వాన సవారీ . చోరీ ఆది హోయ డర భారీ ..

తైసహి చారీ చరణ యహ నామా . స్వర్ణ లౌహ చాఀది అరు తామా ..
లౌహ చరణ పర జబ ప్రభు ఆవైం . ధన జన సంపత్తి నష్ట కరావైం ..

సమతా తామ్ర రజత శుభకారీ . స్వర్ణ సర్వ సుఖ మంగల భారీ ..
జో యహ శని చరిత్ర నిత గావై . కబహుం న దశా నికృష్ట సతావై ..

అద్భూత నాథ దిఖావైం లీలా . కరైం శత్రు కే నశిబ బలి ఢీలా ..
జో పండిత సుయోగ్య బులవాఈ . విధివత శని గ్రహ శాంతి కరాఈ ..

పీపల జల శని దివస చఢావత . దీప దాన దై బహు సుఖ పావత ..
కహత రామ సుందర ప్రభు దాసా . శని సుమిరత సుఖ హోత ప్రకాశా ..

దోహా
పాఠ శనీశ్చర దేవ కో కీన్హోం oక్ విమల cక్ తయ్యార .
కరత పాఠ చాలీస దిన హో భవసాగర పార ..