ASK BRAHMA

Get answers for your questions

Sandhya Vandanam Telugu Lyricsశరీర శుద్ధి
అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం'' గతోఽపివా |
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః ‖
పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః |

ఆచమనః
ఓం ఆచమ్య
ఓం కేశవాయ స్వాహా
ఓం నారాయణాయ స్వాహా
ఓం మాధవాయ స్వాహా (ఇతి త్రిరాచమ్య)
ఓం గోవిందాయ నమః (పాణీ మార్జయిత్వా)
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః (ఓష్ఠౌ మార్జయిత్వా)
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః (వామహస్తె జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం పద్మనాభాయ నమః (పాదయోః జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం దామోదరాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం సంకర్షణాయ నమః (అంగుళిభిశ్చిబుకం జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః (నాసికాం స్పృష్ట్వా)
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం అధోక్షజాయ నమః
ఓం నారసింహాయ నమః (నేత్రే శ్రోత్రే చ స్పృష్ట్వా)
ఓం అచ్యుతాయ నమః (నాభిం స్పృష్ట్వా)
ఓం జనార్ధనాయ నమః (హృదయం స్పృష్ట్వా)
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః (హస్తం శిరసి నిక్షిప్య)
ఓం హరయే నమః
ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః (అంసౌ స్పృష్ట్వా)
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః

(ఏతాన్యుచ్చార్య ఉప్యక్త ప్రకారం కృతే అంగాని శుద్ధాని భవేయుః)

భూతోచ్చాటన
ఉత్తిష్ఠంతు | భూత పిశాచాః | యే తే భూమిభారకాః | యే తేషామవిరోధేన | బ్రహ్మకర్మ సమారభే | ఓం భూర్భువస్సువః |
దైవీ గాయత్రీ చందః ప్రాణాయామే వినియోగః

(ప్రాణాయామం కృత్వా కుంభకే ఇమం గాయత్రీ మంత్రముచ్ఛరేత్)

ప్రాణాయామః
ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ం సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ం త్యమ్ |
ఓం తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి |
ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖
ఓమాపో జ్యోతీసోఽమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భు-స్సురోమ్ ‖ (తై. అర. 10-27)

సంకల్పః
మమోపాత్త, దురిత క్షయద్వారా, శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య, శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం, శుభే, శోభనే, అభ్యుదయ ముహూర్తే, శ్రీ మహావిష్ణో రాజ్ఞయా, ప్రవర్త మానస్య, అద్య బ్రహ్మణః, ద్వితీయ పరార్థే, శ్వేతవరాహ కల్పే, వైవశ్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమ పాదే, (భారత దేశః - జంబూ ద్వీపే, భరత వర్షే, భరత ఖండే, మేరోః దక్షిణ/ఉత్తర దిగ్భాగే; శోభన గృహే, సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ, హరిహర గురుచరణ సన్నిథౌ, అస్మిన్, వర్తమాన, వ్యావహారిక, చాంద్రమాన, ౥. సంవత్సరే, ౥. అయనే, ౥. ఋతే, ౥. మాసే, ౥. పక్షే, ౥. తిథౌ, ౥. వాసరే, ౥. శుభ నక్షత్ర, శుభ యోగ, శుభ కరణ, ఏవంగుణ, విశేషణ, విశిష్ఠాయాం, శుభ తిథౌ, శ్రీమాన్, ౥. గోత్రః, ౥. నామధేయః, ౥. గోత్రస్య, ౥. నామధేయోహంః ప్రాతః/మధ్యాహ్నిక/సాయం సంధ్యామ్ ఉపాసిష్యే ‖

మార్జనః
ఓం ఆపోహిష్ఠా మ'యోభువః' | తా న' ర్జే ద'ధాతన | హేరణా' చక్ష'సే | యో వః' శివత'మో రసః' | తస్య' భాజయతేనః | తీరి'వ మాతరః' | తస్మా అర'ంగ మామ వః | యస్య క్షయా' జిన్వ'థ | ఆపో' నయ'థా చ నః | (తై. అర. 4-42)

(ఇతి శిరసి మార్జయేత్)

(హస్తేన జలం గృహీత్వా)

ప్రాతః కాల మంత్రాచమనః
సూర్య శ్చ, మామన్యు శ్చ, మన్యుపతయ శ్చ, మన్యు'కృతేభ్యః | పాపేభ్యో' రక్షంతామ్ | యద్రాత్ర్యా పాప' మకార్షం | మనసా వాచా' స్తాభ్యాం | పద్భ్యా ముదరే'ణ శిశంచా | రాత్రి స్తద'వలుంపతు | యత్కించ' దురితం మయి' | ఇదమహం మా మమృ'త యో నౌ | సూర్యే జ్యోతిషి జుహో'మి స్వాహా'' ‖ (తై. అర. 10. 24)


ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ౥. శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

ద్వితీయ మార్జనః
ధి క్రావణ్ణో' అకారిషం | జిష్ణో రశ్వ'స్య వాజి'నః |
సు
రభినో ముఖా'కత్ప్ర ఆయూగ్ం'షి తారిషత్ ‖

(సూర్యపక్షే లోకయాత్రా నిర్వాహక ఇత్యర్థః)

ఓం ఆపో హిష్ఠా మ'యోభువః' | తా న' ర్జే ద'ధాతన | హేరణా' చక్ష'సే | యో వః' శివత'మో రసః' | తస్య' భాజయతేనః | తీరి'వ మాతరః' | తస్మా అర'ంగ మామ వః | యస్య క్షయా' జిన్వ'థ | ఆపో' నయ'థా చ నః ‖ (తై. అర. 4. 42)

పునః మార్జనః
హిర'ణ్యవర్ణా శ్శుచ'యః పాకాః యా సు'జాతః శ్యపో యా స్వింద్రః' | గ్నిం యా గర్భ'న్-దధిరే విరూ'పా స్తాశ్శగ్గ్ స్యోనా భ'వంతు | యా సాగం రాజా వరు'ణో యాతి మధ్యే' సత్యానృతే అ'శ్యం జనా'నాం | ధు శ్చుశ్శుచ'యో యాః పా'కా స్తాశ్శగ్గ్ స్యోనా భ'వంతు | యాసాం'' దేవా దివి కృణ్వంతి' క్షం యా ంతరి'క్షే బహుథా భవ'ంతి | యాః పృ'థివీం పయ'సోందంతి' శ్శుక్రాస్తాశగ్గ్ స్యోనా భ'వంతు | యాః శివేన' మా చక్షు'షా పశ్యతాపశ్శివయా' ను వోప'స్పృశ త్వచ' మ్మే | సర్వాగ్ం' గ్నీగ్ం ర'ప్సుషదో' హువే వోయిర్చో మోజో నిధ'త్త ‖ (తై. సం. 5. 6. 1)
(మార్జనం కుర్యాత్)

అఘమర్షణ మంత్రః పాపవిమోచనం

(హస్తేన జలమాదాయ నిశ్శ్వస్య వామతో నిక్షితపేత్)
ద్రు
దా ది'వ ముంచతు | ద్రుదా దివే న్ము'ముచానః |
స్వి
న్న స్స్నాత్వీ మలా' దివః | పూతం పవిత్రే'ణే వాజ్యం'' ఆప' శ్శుందంతు మైన'సః ‖ (తై. బ్రా. 266)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ౥. శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)
ప్రాణాయామమ్య

లఘుసంకల్పః
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ప్రాతస్సంధ్యాంగ యథా కాలోచిత అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ‖

ప్రాతః కాలార్ఘ్య మంత్రం
ఓం భూర్భుస్సువః' ‖ తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖ 3 ‖

మధ్యాహ్నార్ఘ్య మంత్రం
ఓం గం సశ్శు'చిష ద్వసు'రంతరిక్షస ద్దోతా' వేదిషదతి'థి ర్దురోసత్ | నృష ద్వ'స దృ'స ద్వ్యో'బ్జా గోజా ఋ'జా అ'ద్రిజా తమ్-బృహత్ ‖ (తై. అర. 10. 4)

సాయం కాలార్ఘ్య మంత్రం
ఓం భూర్భుస్సువః' ‖ తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖ ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ం సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ం త్యమ్ | ఓం తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖ ఓమాపో జ్యోతీసోఽమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భు-స్సురోమ్ ‖

(ఇత్యంజలిత్రయం విసృజేత్)

కాలాతిక్రమణ ప్రాయశ్చిత్తం
ఆచమ్య౥.
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం కాలాతిక్రమ దోషపరిహారార్థం చతుర్థా అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ‖

ఓం భూర్భుస్సువః' ‖ తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖ ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ం సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ం త్యమ్ | ఓం తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖ ఓమాపో జ్యోతీసోఽమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భు-స్సురోమ్ ‖
(ఇతి జలం విసృజేత్)

సజల ప్రదక్షిణం
ఓం ద్యంత'మస్తం యంత' మాదిత్య మ'భిథ్యాన్కుర్వన్-బ్రా''హ్మణో విద్వాన్ త్సకల'మ్-ద్రమ'శ్నుతే అసావా'దిత్యో బ్రహ్మేతి ‖ బ్రహ్మైవ సన్-బ్రహ్మాప్యేతివం వేద ‖ అసావాదిత్యో బ్రహ్మ ‖ (తై. అర. 2. 2)

(ఏవం అర్ఘ్యత్రయం దద్యాత్ కాలాతిక్రమణే పూర్వవత్)
(పశ్చాత్ హస్తేన జలమాదాయ ప్రదక్షిణం కుర్యాత్)
(ద్విరాచమ్య ప్రాణాయామ త్రయం కృత్వా)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ౥. శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

సంధ్యాంగ తర్పణం
ప్రాతఃకాల తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, గాయత్రీం తర్పయామి, బ్రాహ్మీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ‖

మధ్యాహ్న తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, సావిత్రీం తర్పయామి, రౌద్రీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ‖

సాయంకాల తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, సరస్వతీం తర్పయామి, వైష్ణవీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ‖

(పునరాచమనం కుర్యాత్)

గాయత్రీ అవాహన
ఓమిత్యేకాక్ష'రం బ్రహ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ' ఇత్యార్షమ్ | గాయత్రం ఛందం పరమాత్మం' సరూపమ్ | సాయుజ్యం వి'నియోమ్ ‖ (తై. అర. 10. 33)

ఆయా'తు వర'దా దేవీ క్షరం' బ్రహ్మసంమితమ్ | గాత్రీం'' ఛంద'సాం మాతేదం బ్ర'హ్మ జుషస్వ' మే | యదహ్నా''త్-కురు'తే పాపం తదహ్నా''త్-ప్రతిముచ్య'తే | యద్రాత్రియా''త్-కురు'తే పాపం తద్రాత్రియా''త్-ప్రతిముచ్య'తే | సర్వ' ర్ణే మ'హాదేవి ంధ్యావి'ద్యే రస్వ'తి ‖

ఓజో'ఽసి సహో'ఽసి బల'మసి భ్రాజో'ఽసి దేవానాం ధానామా'సి విశ్వ'మసి విశ్వాయు-స్సర్వ'మసి ర్వాయు-రభిభూరోం | గాయత్రీ-మావా'హయామి సావిత్రీ-మావా'హయామి సరస్వతీ-మావా'హయామి ఛందర్షీ-నావా'హయామి శ్రియ-మావాహ'యామి గాయత్రియా గాయత్రీ చ్ఛందో విశ్వామిత్రఋషి స్సవితా దేవతాఽగ్నిర్-ముఖం బ్రహ్మా శిరో విష్ణుర్-హృదయగ్ం రుద్ర-శ్శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానా సప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్విగ్ం శత్యక్షరా త్రిపదా' షట్-కుక్షిః పంచ-శీర్షోపనయనే వి'నియోగః | ఓం భూః | ఓం భువః | ఓగ్ం సువః | ఓం మహః | ఓం జనః | ఓం తపః | ఓగ్ం త్యమ్ | ఓం తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖ ఓమాపో జ్యోతీసోఽమృతం బ్రహ్మ భూ-ర్భు-స్సురోమ్ ‖ (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ౥. శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

జపసంకల్పః
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సంధ్యాంగ యథాశక్తి గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే ‖

కరన్యాసః
ఓం తథ్స'వితుః బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్టాభ్యాం నమః |
వరే''ణ్యం విష్ణవాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
భర్గో' దేవస్య' రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ధీమహి సత్యాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |
ధియో యో నః' జ్ఞానాత్మనే కనిష్టికాభ్యాం నమః |
ప్రచోదయా''త్ సర్వాత్మనే కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః
ఓం తథ్స'వితుః బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః |
వరే''ణ్యం విష్ణవాత్మనే శిరసే స్వాహా |
భర్గో' దేవస్య' రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ |
ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయ హుం |
ధియో యో నః' జ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ప్రచోదయా''త్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ |
ఓం భూర్భుస్సురోమితి దిగ్భంధః |

ధ్యానమ్
ముక్తావిద్రుమ హేమనీల ధవళచ్చాయైర్-ముఖై స్త్రీక్షణైః |
యుక్తామిందుని బద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్థ వర్ణాత్మికాం |
గాయత్రీం వరదాభయాంకుశ కశాశ్శుభ్రంకపాలంగదాం |
శంఖంచక్ర మధారవింద యుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ‖గాయత్రీ మంత్రం
ఓం భూర్భుస్సువః' ‖ తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి |
ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖

ఓం తత్సద్-బ్రహ్మార్పణమస్తు |

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ౥. శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)ప్రాతఃకాల సూర్యోపస్థానం
ఓం మిత్రస్య' ర్షణీ ధృ శ్రవో' దేవస్య' సా సిం | త్యం చిత్రశ్ర' వస్తమం | మిత్రో జనాన్' యాతయతి ప్రజానన్-మిత్రో దా'ధార పృథివీ ముతద్యాం | మిత్రః కృష్టీ రని'మిషాఽభి చ'ష్టే త్యాయ' వ్యం ఘృతవ'ద్విధేమ | ప్రసమి'త్త్ర మర్త్యో' అస్తు ప్రయ'స్వా న్యస్త' ఆదిత్య శిక్ష'తి వ్రతేన' | న హ'న్యతే న జీ'యతే త్వోతోనై మగంహో' అశ్నో త్యంతి'తోదూరాత్ ‖ (తై. సం. 3.4.11)
(తై. సం. 1.1.1)

దిగ్దేవతా నమస్కారః
(ఏతైర్నమస్కారం కుర్యాత్)
ఓం నమః ప్రాచ్యై' దిశే యాశ్చ' దేవతా' స్యాం ప్రతి'వసంత్యే తాభ్య'శ్చ నమః' |
ఓం నమః దక్షిణాయై దిశే యాశ్చ' దేవతా' స్యాం ప్రతి'వసంత్యే తాభ్య'శ్చ నమః' |
ఓం నమః ప్రతీ''చ్యై దిశే యాశ్చ' దేవతా' స్యాం ప్రతి'వసంత్యే తాభ్య'శ్చ నమః' |
ఓం నమః ఉదీ''చ్యై దిశే యాశ్చ' దేవతా' స్యాం ప్రతి'వసంత్యే తాభ్య'శ్చ నమః' |
ఓం నమః ర్ధ్వాయై' దిశే యాశ్చ' దేవతా' స్యాం ప్రతి'వసంత్యే తాభ్య'శ్చ నమః' |
ఓం నమోఽధ'రాయై దిశే యాశ్చ' దేవతా' స్యాం ప్రతి'వసంత్యే తాభ్య'శ్చ నమః' |
ఓం నమోఽవాంతరాయై' దిశే యాశ్చ' దేవతా' స్యాం ప్రతి'వసంత్యే తాభ్య'శ్చ నమః' |

ముని నమస్కారః
నమో గంగా యమునయోర్-మధ్యే యే' వంతి తే మే ప్రసన్నాత్మాన శ్చిరంజీవితం వ'ర్ధంతి నమో గంగా యమునయోర్-ముని'భ్యశ్చ నమో నమో గంగా యమునయోర్-ముని'భ్యశ్చ న'మః ‖

సంధ్యాదేవతా నమస్కారః
సంధ్యా'యై నమః' | సావి'త్ర్యై నమః' | గాయ'త్ర్యై నమః' | సర'స్వత్యై నమః' | సర్వా'భ్యో దేవతా'భ్యో నమః' | దేవేభ్యో నమః' | ఋషి'భ్యో నమః' | ముని'భ్యో నమః' | గురు'భ్యో నమః' | పితృ'భ్యో నమః' | కామోఽకార్షీ'' ర్నమో నమః | మన్యు రకార్షీ'' ర్నమో నమః | పృథివ్యాపస్తేజో వాయు'రాకాశాత్ నమః ‖ (తై. అర. 2.18.52)

ఓం నమో భగవతే వాసు'దేవాయ | యాగ్ం సదా' సర్వభూతాని రాణి' స్థారాణి' చ | సాయం ప్రాత ర్న'మస్యంతి సా మా సంధ్యా'ఽభిరక్షతు ‖

శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే |
శివస్య హృదయం విష్ణుర్విష్ణోశ్చ హృదయం శివః ‖
యథా శివమయో విష్ణురేవం విష్ణుమయః శివః |
యథాఽంతరం న పశ్యామి తథా మే స్వస్తిరాయుషి ‖
నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ |
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ‖

గాయత్రీ ఉద్వాసన (ప్రస్థానం)
త్తమే' శిఖ'రే జాతే భూమ్యాం ప'ర్వమూర్థ'ని | బ్రాహ్మణే''భ్యోఽభ్య'ను జ్ఞాతా చ్చదే'వి థాసు'ఖమ్ | స్తుతో మయా వరదా వే'దమాతా ప్రచోదయంతీ పవనే'' ద్విజాతా | ఆయుః పృథివ్యాం ద్రవిణం బ్ర'హ్మర్చసం మహ్యం దత్వా ప్రజాతుం బ్ర'హ్మలోకమ్ ‖ (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

భగవన్నమస్కారః
నమోఽస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే |
సహస్ర నామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగ ధారిణే నమః ‖

భూమ్యాకాశాభి వందనం
దం ద్యా'వా పృథివీ త్యమ'స్తు | పిర్-మాతర్యది హోప' బృవేవాం'' |
భూ
తం దేవానా' మవమే అవో'భిః | విద్యా మేషం వృజినం' జీరదా'నుమ్ ‖

ఆకాశాత్-పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరం |
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ‖
శ్రీ కేశవం ప్రతిగచ్ఛత్యోన్నమ ఇతి |

సర్వవేదేషు యత్పుణ్యం | సర్వతీర్థేషు యత్ఫలం |
తత్ఫలం పురుష ఆప్నోతి స్తుత్వాదేవం జనార్ధనమ్ ‖
స్తుత్వాదేవం జనార్ధన ఓం నమ ఇతి ‖
వాసనాద్-వాసుదేవస్య వాసితం తే జయత్రయం |
సర్వభూత నివాసోఽసి శ్రీవాసుదేవ నమోఽస్తుతే ‖
శ్రీ వాసుదేవ నమోఽస్తుతే ఓం నమ ఇతి |

అభివాదః (ప్రవర)
చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు | ౥. ప్రవరాన్విత ౥. గోత్రః ౥. సూత్రః ౥. శాఖాధ్యాయీ ౥. అహం భో అభివాదయే ‖

ఈశ్వరార్పణం
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా | బుద్ధ్యాఽఽత్మనా వా ప్రకృతే స్స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్-సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి ‖
హరిః ఓం తత్సత్ | తత్సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు |